مقاطع من كتاب: مرايا الغياب

مقاطع من كتاب: مرايا الغياب

كان يمكن لهذه المرايا أن تكون 
مطراً صافياً، أو صمتاً صافياً
أو دمعاً صافياً على الأقل.
بيد أن الظروف كانت من حجر
وكان صليل الزمان والمكان مضرَّجاً بما يشبه الدم
وبما يشبه الجنون، وبما يشبه الآلهة
وبما لا يشبه شيئاً على الإطلاق.

-10-
جميع الشروخ والأخاديد التي ترونها على الجدران
حفرتْها عيوني وهي تحدِّق فيها
منذ سنوات لا جدوى من حسابها.

-11-
زمنٌ بلا مواعيد.
ومكانٌ بلا جهات.
أيتها المرأة الجارحة كبرق
الراعفة كأغنية
إذهبي
فما من شيء حاضر هنا غير الغياب.

-12-
هكذا.. السجن زمن
تؤرِّخه في الأيام الأولى على الجدران
وفي الشهور اللاحقة على الذاكرة
ولكن عندما تصبح السنوات قطاراً طويلاً
متعباً من الصفير، ويائساً من المحطات
فإنكَ تحاول شيئاً آخر، يشبه النسيان.

-16-
لا شمس هنا
ولهذا أجدني عارياً من الظلال.
ولا امرأة أيضاً
ولهذا أجدني عارياً من نفسي.

-28-
نتباهى بأبجدية مخاتلة
من ثمانية وعشرين حرفاً مشبوهاً.
يا ألله.. كم يبدو ذلك مخجلاً
حينَ سهلٌ صغير من كتاب القمح
يتحدث إلينا بأبجدية بارئة سمراء
تنفرط عن حروفها ملايين السنابل.

-36-
اليوم أفرجوا عن سجين
انتهى حكمُهُ منذ تسعة عشر عاماً
ما أكلبهم!!
لم يتركوه يكمل العشرين.

-39-
ثمة من يقيسون الوقت بدقات الساعة.
وثمة من يقيسونه بدقات قلوبهم.
أما أنا.. فلا ساعة لدي، وقلبي ليس لي.
هكذا هنا.. وحدنا، أنا والمكان.

-40-
ليس انحيازاً ولا تباهياً
فما من مقبرةٍ لا في الدنيا ولا في الآخرة
أكثر اتساعاً من هذه التي أسمِّيها: بلادي.

-43-
بعد عام أو اثنين 
عشرة أو عشرين
سترتدي الحرية تنورتها القصيرة وتستقبلني.
أجل.. تنورتها القصيرة المشجَّرة
فأنا لا أحبها في ثياب الحِداد.

-47-
طوبى لك يا امرأة
لا أجنحة لي
فبأي شيء أرسم الفضاء؟!
ولا فضاء لي
فما حاجتي إلى الأجنحة؟!

-65-
لا ضير أن ترسم الليل
كما تحسُّهُ الآن تماماً.
كافراً وطويلاً وفي منتهى الحِداد.
ألستَ مؤمناً أنك في النهاية 
تستطيع محوه بالشمس؟ 

-84-
السجين رقم واحد
يستيقظ ليلاً، وينام نهاراً
أمس رمى في بئرهِ الحجرَ الثاني والثلاثين
ولم يسمع صدىً يقول لهُ:
ارتطم الحجر بالماء.

-92-
أربع سجائر 
بودي لو أدخنها الآن دفعة واحدة:
الولادة، والحب، والحرية، والموت.
أيها السجَّان الطيب
تعال ندخن.. ونكمل حديثنا.

سجن صيدنايا العسكري- دمشق 1997-2000

 

 

 

 

 

Mirrors of Absence

 

These mirrors might have been clear rain,
transparent silence
or even translucent tears.
But circumstances were chipped out of stone,
time and place branded with something like blood;
something like madness
like some gods
or like nothing at all.

-10-
For years my eyes burrow
into all the cracks
and the furrows you see
on the walls 
and it is useless
to count them.

-11-
Time, with no rendezvous,
and the place lacks directions.
Woman, you wound like thunder
and bleed like a song:
Leave.
Nothing but the absence
is present here.

-12-
This is how it is:
prison is a time
you jot down on the walls
in the early days
and in the memory 
in the following months.
But, when the years turn
into a long train
tired of its own whistles
and exhausted by the stations,
you try something else
similar to forgetfulness.

-16-
Here, there’s no sun,
that is how I find me: stripped
of all shade
and here, there are no women,
that is how I find me, bare
without a self.

-28-
We take pride in a meek alphabet
of twenty eight suspected letters.
God:How shameful is all of this
when a small field in the book of wheat
talks to us in a brown innocent alphabet
exploding its letters
into millions of stocks of wheat.

-36-
Today they released a prisoner
whose sentence ended after 19 years.
How dogged they are
they should have let him complete his twentieth year!

-39-
Some measure time by the chimes of their watches,
others with the beats of their hearts.
But me,
I have no watch
and my heart is not mine.
This is the way we survive
myself and this place.

-40-
Not to be partial,
not to be boastful,
there is no other cemetery
in this life
nor in the after life
wider
than the one I call
my country.

-43-
In a year or two,
ten years or twenty,
freedom will wear her short skirt
and come to meet me.
Yes, her short skirt,
I simply do not love her
in mourning clothes.

-47-
Bless you, woman,
I have no wings.
What will I draw the sky with
when I have no sky
and what do I need wings for?

-65-
No harm to draw the atheist night
exactly as you feel it now, 
lengthy and in mourning.
Don’t you believe that you will erase it 
with one sun in the end?

-84-
Prisoner number 1 stays up nights
and sleeps all day.
Yesterday he threw stone number 32 into his well
and did not hear any echo
to tell him
that his stone hit water.

-92-
Four cigarettes
I would like to smoke now
all at once:
birth,
love,
freedom
and death.
Kind jailor,
let us smoke
and continue our conversation.

(Saydnaia Prison, Syria, 1997-2000)

 

translation: John Mikhail Asfour

 

 

 

 

 

Les miroirs de l'absence

 

Ces miroirs auraient pu se faire
pluie sereine, silence serein,
du moins larme sereine.
Mais les choses de la vie étaient de pierre,
le cliquetis du temps et du lieu pareil au sang,
pareil à la folie, aux dieux,
pareil à ce qui n’est pareil à rien, rien du tout.

-10-
Tous ces sillons, toutes ces crevasses
sur les murs,
mes yeux les ont gravés
et depuis des années
les fixent
sans plus les compter

-11-
Temps
sans rendez-vous
Lieu
sans routes
Femme,
qui blesses comme l’éclair
et saignes comme une chanson,
va-t’en –
ici le présent
n’est qu’absence

-12-
La prison est un temps
que les premiers jours on trace
sur les murs,
et les mois suivants
dans sa mémoire
Mais quand les années
se font long convoi,
las des coups de sifflet
gare après gare,
on tente autre chose
qui ressemble à l’oubli

-16-
Ici point de soleil
Je suis donc
dépouillé d’ombre
Point de femme non plus
Suis donc
dépouillé de moi

-28-
Nous nous glorifions d’un alphabet
suspect de vingt-huit lettres sournoises
Quelle honte, mon Dieu,
quand un modeste champ de blé
offre une langue sublime
donnant vie
à des millions d’épis !

-36-
Aujourd’hui
ils ont libéré un gars
Dix-neuf ans qu’il était ici …
Les rats !
Même pas vingt ans
ils lui ont donné …

-39-
Certains mesurent le temps
aux battements des heures,
d’autres
à ceux du coeur
Mais moi
je suis sans montre
et mon coeur n’est pas mien
Nous sommes donc seuls ici,
ce lieu et moi

-40-
Ce n’est parti pris
ou vanité …
Aucun cimetière
ici
comme là-haut
n’égale en ampleur
ce que je nomme
mon pays

-43-
Dans une année ou deux,
dix ou vingt
la liberté enfilera
sa courte jupe
et m’ouvrira les bras
Parfaitement …
Une courte jupe à fleurs
car moi
je ne l’aime pas en deuil

-47-
Bienheureuse sois-tu, femme
Moi, sans ailes,
Comment dessinerais-je l’espace ?
Et sans espace,
pourquoi voudrais-je des ailes ?

-65-
Peu importe que tu peignes la nuit
comme tu la vois maintenant
très exactement :
impie
longue
au plus vif du deuil
Ne crois-tu pas en un soleil
qui pour finir
l’effacera ?

-84-
Le prisonnier numéro un,
éveillé la nuit
assoupi le jour …
Hier
il a jeté dans son puits
la pierre numéro trente-deux,
mais n’a pas entendu
l’écho lui dire :
« La pierre a touché l’eau »

-92-
Il y a quatre cigarettes
que j’aimerais fumer maintenant
d’un seul coup :
la naissance
l’amour
la liberté
la mort
Hé, mon bon maton !
Viens, fumons
et bavardons encore !

 

(écrit dans la prison de Saydnaia, Syrie, 1997-2000.)

 

traduction : Claude Krul

 

 

 

 

 

Spiegels van afwezigheid

 
-10-
Alle scheuren en groeven
die je ziet in de muren,
ze zijn door mijn ogen gekrast,
door hun staren, jaren achtereen.
Hoe zinloos is het,
hun aantal te berekenen.

-11-
Tijd zonder afspraak
en plaats zonder richting.
Vrouw, je kwetst als de bliksem
en bloedt als een lied.
Ga.
Hier is niets aanwezig
dan afwezigheid.

-12-
Dus:
de gevangenis is een tijd,
een kroniek, de eerste dagen op de muur,
en de maanden daarna in je geheugen,
maar wanneer de jaren veranderen
in een lange trein
vermoeid van zijn eigen gepiep,
wanhopig door de stations,
probeer je iets anders,
iets wat lijkt op vergeten.

-16-
Geen zon hier.
Daarom tref ik mijzelf aan, ontdaan
van schaduw.
Ook geen vrouwen hier.
Daarom tref ik mijzelf aan, ontdaan
van mijzelf.

-28-
Wij beroemen ons op een patserig alfabet
van achtentwintig achterbakse letters.
Mijn God, hoe gênant is dit,
als een lapje grond in het Boek der Granen
tot ons spreekt in zijn voldragen taal
die haar letters bruin ontploffen laat
tot miljoenen korenaren?

-36-
Vandaag lieten ze een gevangene vrij.
Zijn straf is gestopt na negentien jaar.
De vuile honden!
Ze hebben hem beroofd
van zijn twintigste jaar!

-39-
Sommigen meten de tijd
met het tikken van de klok
anderen met het slaan van hun hart
maar ik
ik blijf zonder horloge
en mijn hart is niet van mij.
Zo moeten we verder,  
ik en deze plaats.

-40-
Niet dat ik partij wil trekken,
niet dat ik wil opscheppen,
maar er is geen andere begraafplaats
in dit leven, noch in het leven hierna,
wijdser
dan die
die ik ‘mijn land’ noem. 

-43-
Over een jaar of twee,
tien of twintig,
zal de vrijheid haar minirokje dragen,
naar me toe komen, me in haar armen nemen.
Ja, haar minirokje met die bloemenprint erop!
Ik zie haar niet graag
in rouwkledij.

-47-
Zalig ben je, vrouw van mij.
Hoe zou ik de ruimte moeten tekenen
als ik geen vleugels had!?
En als er geen ruimte was voor mij,
waarom zou ik dan vleugels nodig hebben!?

-65-
Het kan geen kwaad om de nacht te schilderen
precies zoals je haar nu ervaart:
goddeloos,
lang,
op het hoogtepunt van haar rouw –
maar geloof je niet in je vermogen
om haar uiteindelijk met de zon te wissen?

-84-
Gevangene nummer 1
die ‘s nachts waakt
en overdag slaapt,
gisteren wierp hij steen nummer 32
in zijn bron.
Hij heeft nooit een echo gehoord
die tegen hem zei:
‘de steen raakte het water’.

-92-
Er zijn vier sigaretten
die ik nu zou willen roken,
allemaal tegelijk:
geboorte, liefde, vrijheid en dood.
O goede cipier,
kom, laat ons samen roken,
en doorgaan met ons gesprek.

(Geschreven in de Saydnaia-gevangenis, Syrië, 1997-2000.)

 

vertaling: Annemarie Estor en Sameh Khader

in medewerking met BOZAR (www.bozar.be) 

 

 

 

 

 

 • Embassy of Sweden
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Greenlandic Writers Association
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Swedish Institute
 • Czech Centre Brussels
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Lithuanian Culture Institute
 • Yunus Emre Institute
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Austrian Cultural Forum
 • It Skriuwersboun
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Danish Cultural Institute
 • MuntPunt
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Ville de Bruxelles
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Commission européenne
 • LUCA School of Arts
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Embassy of Andorra
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Greenland Representation to the European Union
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • LOFT 58
 • Scottish Government EU Office
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Embassy of Ireland