חלב אריות / רוני סומק

חלב אריות / רוני סומק

 

סבי נולד בארצות הערק
ועל תוויות הבקבוקים צוירו אריות מסורקי רעמה
בפוזה של כבשה.
"זה מלך החיות", היתה אצבעו רועדת
ובשפמו הדק שרטטה הרוח את קווי האורך
וקווי הרוחב של הג'ונגל שחלמתי עליו.
מזל שתעיתי בדרך,
אחרת ג'ק דניאלס יכול היה להיות אבי
וג'ין היתה מנענעת את עריסת הטוניק בגרוני.
ורק בבקבוקים הריקים שרציתי לזרוק לים
טמנתי לזכרו פתק
שיכור מאהבה.

 

 

 

 

 

Lait de lions

 

Mon grand-père est né au pays de l’arak
Et sur les étiquettes des bouteilles il y avait des lions, la crinière peignée,
Posant en brebis.
« C’est le roi des animaux », son doigt tremblait
Et le vent dessinait sur sa moustache fine
Les longitudes et les latitudes de la jungle dont je rêvais.
J’ai eu la chance de me tromper de chemin,
Sinon Jack Daniels aurait pu être mon père
Et Gin aurait agité le berceau de Tonic dans ma gorge.

Et dans ces bouteilles vides que je voulais jeter à la mer
Je cachais une note à sa mémoire
Ivre d’amour.

 

Traduction : Michel Opatowski

 

 

 

 

 

Leeuwenmelk

 

Mijn grootvader was geboren in het land van de Arak 
en op de flessen stonden leeuwen met gekamde manen 
als lammetjes. 
‘Dat is de koning der dieren’, trilde zijn vinger dan 
en in zijn dunne snor schetste de wind de lengtecirkels 
en de breedtecirkels van de jungle waarvan ik droomde. 
Wat een geluk dat ik verdwaalde, 
anders had Jack Daniels mijn vader wel kunnen zijn 
en was de wieg van Tonic in mijn keel door Gin aan het schommelen gebracht. 

En alleen in de lege flessen die ik in zee wilde gooien 
verstopte ik ter herinnering aan hem een briefje 
dronken van liefde. 

 

Vertaling: Hilde Pach

 

 

 

 

 

 • Embassy of Ireland
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Austrian Cultural Forum
 • It Skriuwersboun
 • Greenland Representation to the European Union
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Embassy of Sweden
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Scottish Government EU Office
 • Embassy of Andorra
 • Greenlandic Writers Association
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • MuntPunt
 • Lithuanian Culture Institute
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Mission of the Faroes to the EU
 • LUCA School of Arts
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Czech Centre Brussels
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Ville de Bruxelles
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • LOFT 58
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Yunus Emre Institute
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Commission européenne
 • Swedish Institute
 • Danish Cultural Institute