הדברים

הדברים

 

ילד שלי, ילד שלי

אלה מפלצות הבית שאני מאכילה

כל יום

בפקוח עיניך היפות אל תוך אור ניגר

אני מפתה אותן לשתוק בדבש וחלב

בלחם מתוק וריבה סגולה

עד אין קירות רועדים, אין גג נעלם

ואנחנו הדברים מונחים במקומם

Things

 

My child, my child

They are the monsters within our home who I am feeding

Every day

Under the watch of your beautiful eyes in the flowing light

I silence them with milk and honey

With soft bread and violet jam

Until the walls stop trembling

And no roof will disappear

We things remain on our place

Translation: Gila Marelus

Les choses

 

Mon enfant, mon enfant,

Ce sont les monstres de la maison que je nourris

Chaque jour

Sous le regard de tes beaux yeux dans la lumière qui coule

Je les réduis au silence avec du lait et du miel

Du pain sucré et de la confiture violette

Jusqu’à ce que les murs ne tremblent plus

Que le toit ne disparaisse pas

Nous les choses nous demeurons à leur place

Traduction: Michel Eckhard Elial

De dingen

 

Mijn kind, mijn kind,

Het zijn de monsters in het huis die ik voed

Elke dag

Onder het toezicht van je mooie ogen in het vloeiende licht

Ik breng ze tot zwijgen met melk en honing

Met zacht brood en paarse jam

Totdat er geen bevende muren meer zijn

En geen verdwijnende daken

Wij dingen blijven op onze plaats

Vertaling: Sarah Nigot

 • Greenlandic Writers Association
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Austrian Cultural Forum
 • It Skriuwersboun
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Czech Centre Brussels
 • Lithuanian Culture Institute
 • Embassy of Ireland
 • Embassy of Andorra
 • MuntPunt
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Scottish Government EU Office
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Commission européenne
 • Embassy of Sweden
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • LUCA School of Arts
 • Yunus Emre Institute
 • Ville de Bruxelles
 • LOFT 58
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Greenland Representation to the European Union
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Danish Cultural Institute